Buddion omega – 3 a sut i gynyddu cymeriant

Dros y degawd diwethaf mae omega–3 wedi cael ei gydnabod yn un o’r maetholion pwysicaf gan weithwyr iechyd proffesiynol. Mae pobl wedi dechrau cynnwys yr ychwanegiad bwyd fel rhan o’u diet cyffredinol, ond pam? Pam mae omega–3 yn bwysig, ac a ddylech chi gymryd ychwanegiad bwyd?

Beth yw asidau brasterog omega – 3?

Yn gyntaf mae’n bwysig deall nad yw’r corff yn gallu cynhyrchu asidau brasterog omega–3 ar ei ben ei hun, felly mae’n bwysig i’w derbyn ar ffurf ychwanegiadau bwyd neu drwy ffynonellau diet fel pysgod, cnau a hadau. Mae tri math o asidau brasterog omega–3, gan cynnwys “asid eicosapentaenoic” (EPA), “asid docosahexaenoic” (DHA) ac “asid alpha–linolenic” (ALA). EPA a DHA yw’r ddwy ffurf weithredol o omega–3, rhain sy’n cael eu hamsugno a’u defnyddio orau gan y corff. Mae ALA ar y llaw arall yn cyfnewid i EPA a DHA ond mewn niferoedd bach yn y corff. Mae ALA yn dod o ffynonellau planhigion. Felly os ydych chi’n dilyn diet llysieuol neu fegan, efallai y byddai’n werth ystyried ychwanegiad bwyd. Mae omega–3 yn bwysig oherwydd ei fod yn chwarae rôl ganolog ym mron pob elfen o’n hiechyd. Mae omega-3 yn gallu buddio unigolyn trwy leihau llid i wella lles yr ymennydd, lleihau lefelau triglyserid, gwella cwsg a llawer mwy.

Y budd

Lleihau llid

Er bod astudiaethau’n nodi llawer o fuddion ynglŷn ag effaith omega–3, ei effaith ar lid yw’r un sydd wedi derbyn y sylw mwyaf. Yn ôl un adolygiad o 68 treial, mae cymryd ychwanegiad omega–3 yn gallu lleihau lefelau ‘C – reactive protein’, ‘interleukin 6’ a ‘tumor necrosis factor a’, pob un ohonynt yn farcwyr llid. Yn ogystal â hyn, mae ymchwil wedi dangos ei fod yn fuddiol i rywun sy’n dioddef o glefydau llid fel, crydcymalau gwynegol, llid briwiol y coluddyn a chlefyd Crohn. Mae hyd yn oed ymchwil i ddangos bod lleihau llid yn gallu helpu i amddiffyn rhag datblygu cyflyrau cronig fel clefyd y galon, diabetes a chanser.

Dod â haul i’r hwyliau

Mae nifer o astudiaethau wedi amlygu bod diet sy’n cynnwys digonedd o fwydydd omega-3 yn gallu bod o fudd mawr o ran hwyliau a lles meddyliol. Yn wir, mae’r ymchwil wedi profi bod pobl sy’n bwyta mwy o omega-3 yn llai tebygol o ddioddef iselder na’r rhai sy’n bwyta llai o omega-3.

Roedd un astudiaeth a gyhoeddwyd yn “Brain, Behaviour and Immunity” hefyd wedi darganfod bod ychwanegiad omega-3 wedi lleihau symptomau gor-bryder o fewn myfyrwyr meddygol o 20%. Mae pobl sydd yn dioddef anhwylder deubegynol a sgitsoffrenia hyd yn oed wedi profi budd o ychwanegiad omega-3.

Cynnal gweithgaredd yr ymennydd

Mae cymryd ychwanegiad omega-3 yn cael ei awgrymu yn aml ar gyfer oedolion hŷn oherwydd ei effeithiau ar lid a heneiddio. Er enghraifft, roedd un darn o ymchwil a gynhaliwyd yn Ysbyty Sinai yn Baltimore, America yn adrodd bod cymeriant omega-3 wedi arafu dirywiad gwybyddol mewn cleifion oedrannus heb ddementia. Mae cefnogaeth dros yr fuddiant o omega-3 ar arafu dirywiad gwybyddol mewn pobol oedrannus yn dod o ymchwil wedi’i chynnal yn Awstralia. Edrychodd yr ymchwilwyr ar yr effaith o deiet Môr y Canoldir ar lles meddyliol ac penderfynon nhw bod yr cymysgedd o omega-3, fitiminau B a gwrthocsidyddion yn helpu i atal dirywiad gwybyddol.

Mae angen mwy o wyddoniaeth i gadarnhau budd ychwanegiad omega-3 ar glefyd Alzheimer. Ond mae’r wyddoniaeth yn addawol, er enghraifft mae adolygiad a wnaed yn 2018 ym Mrasil yn nodi bod ychwanegiad yn fwyaf buddiol pan fydd yn cael ei ddefnyddio ar ddechrau’r afiechyd.

Hybu lles y galon

Mae clefyd y galon yn effeithio ar filiynau o bobl ar draws y byd, ac yn un o brif achosion marwolaeth ledled y byd. Yn ffodus, mae ymchwil wedi dangos bod brasterau asidig omega-3 yn gallu helpu lleihau nifer o ffactorau risg ar gyfer clefyd y galon a helpu optimeiddio lles y galon.

Yn ogystal â lleihau llid, mae ymchwil yn dangos bod omega-3 yn gallu lleihau triglyseridau a chynyddu colesterol “da” HDL yn y gwaed. Yn ôl astudiaeth o wlad yr iâ, mae bwyta pysgod uchel mewn omega-3, deirgwaith yr wythnos, yn lleihau pwysedd gwaed distolig, sy’n ffactor risg i ddatblygu diabetes.

Helpu’r esgyrn a’r cymalau

Wrth i ni heneiddio mae problemau fel crydcymalau ac osteoporosis yn fwy tebygol o ddatblygu, sy’n cynyddu’r siawns o deimlo poen yn y cymalau, torri esgyrn a lleihad yn nwysedd asgwrn. Yn ffodus i ni, mae astudiaethau’n dangos bod ychwanegiad omega-3 yn gallu cadw eich esgyrn a’ch cymalau’n gryf wrth i ni heneiddio. Mae omega3 yn helpu i gynyddu cyfradd amsugno calsiwm y corff sy’n gallu amddiffyn rhag dirywiad yr esgyrn a lleihau’r perygl o ddatblygu osteoporosis. Hefyd, trwy leihau llid, rydym ni’n helpu lleihau symptomau crydcymalau a chyflyrau cronig sy’n achosi anystwythder, chwyddo a phoen yn y cymalau.

Sut allwn ni gynyddu cymeriant?

Mae nifer o ffyrdd i gynyddu cymeriant omega-3. Y ffordd orau yw trwy’r diet a sicrhau bod bwydydd omega-3 yn bresennol. Mae ffynonellau omega-3 yn cynnwys pysgod brasterog fel eog, brithyll, sardîns a thiwna.

Mae ffynonellau eraill yn cynwys cnau Ffrengig, hadau chia, fflacs a hemp. Yn ddelfrydol, dylech chi geisio bwyta o leiaf dau bryd o fwyd yn cynnwys pysgod brasterog bob wythnos, ynghyd â chymysgedd o ffynonellau planhigion. Mae ychwanegiad bwyd yn opsiwn hefyd, yn enwedig i’r rhai nad ydynt yn bwyta pysgod yn rheolaidd.

Leave a Reply

%d bloggers like this: